Skip to content

Vi passer på dine data

Behandling af oplysninger

I forbindelse med PrintDivision A/S’ behandling af din ordre indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig/din virksomhed. Dette er vi nødsaget til for at kunne fuldende den indgåede aftale. PrintDivision A/S behandler primært dine oplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1., litra B.

I nedenstående datapolitik beskrives, hvordan PrintDivision A/S behandler, bruger og videregiver dine/virksomhedens personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

PrintDivision A/S behandler følgende typer af personoplysninger (i det omfang det er relevant):

 

Almindelige kategorier af personoplysninger

Navn, adresse, evt. e mailadresse, telefonnummer., personnummer, CVR nr.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vores behandling og opfyldelse af den af dig stillede opgave.

Kommunikation med ekstern fragtvirksomhed for at opfylde parternes kontrakt.

Kommunikation med eksterne samarbejdspartnere for at kunne imødekomme din ordre.

Afregningsformål.

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning, f.eks. bogføringslovens § 10.

Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.

Iværksættelse samt vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.

Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.

Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.

Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt.

Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan producere det produkt som du har bestilt og derved fuldbyrde vores aftale.

PrintDivision A/S arkiverer gamle tryk og ordreposer i op til to år for at lette din bestillingsproces og for at opfylde vores aftale med størst mulig effektivitet. Du kan til enhver tid anmode om at få din data slettet.

PrintDivision A/S behandler oplysninger i overensstemmelse med god behandlingsskik i medfør af Databeskyttelseslovens Art. 5.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af din ordre, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

Der videregives oplysninger til fragtpersonale, eksterne samarbejdspartnere i det omfang det er nødvendigt af hensyn til en aktuel bestilling.

Virksomhedens interne afdelinger til opfyldelse af PrintDivision A/S’ forpligtelse i form af levering af det af kunden bestilte produkt.

Du har som kunde adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine/virksomhedens personoplysninger er:

Til brug for den almindelige kundebehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra (a) (b) og (c).

Herudover er vi forpligtet til at opbevare en række personoplysninger om dig i medfør af bogføringsloven.

Oplysninger til brug for afregning af vores mellemværende.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t. IT distributør Rastec ApS ved brug af services i Pixact Hosting

 

Andre IT-leverandører

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. PrintDivision A/S har dog i henhold til bogføringslovens § 10 pligt til at opbevare bogføringsmateriale i minimum 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har som kunde – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel

beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

 

DATAANSVARLIG

PRINT DIVISION A/S

Transformervej 11

2860 Søborg

Telefon nummer: 70220930

E-mail: info@printdivision.dk